یک چند وقتی هست که دلم برای تبلیغات پلین و کباب پز و ..... تنگ شده های کجا بود این تبلیغاتا که موقع  جای حساس فیلم شروع میشد و ما هم هی میگفتیم اَه  دست از سر کچل ما بردار پلین!!!!!!! یادتونه دیگه.......