افسران - حکم واتساپ

 نوجوانی به دفتر رهبری نامه ای نوشته و تقاضای حکم واتساپ را از حضرت شان تقاضا نمودند....

بسیار جالب