افسران - خواست رهبری ومردم / لغو تحریم‌ها در روز امضای توافق

درلحظات حساس مذاکرات ماخواهان اجرای همه توصیه های رهبری درتوافق هستیم .....